Гаранция

Гаранция:


MESA предлага следните изрично ограничени гаранции за своите продукти. Тези гаранции се отнасят само до първоначалния собственик / крайния потребител за лична употреба от домакинството и започват от датата на производство на единицата. За търговски цели се прилагат допълнителни ограничения.


MESA гарантира, че комплектите за акрилни душове нямат дефекти в изработката и материалите при нормална употреба и сервиз за период от десет (10) години от първоначалната дата на закупуване от собственика / крайния потребител, изпълнителя или строителя от оторизиран дилър.


MESA гарантира, че дроселните двигатели / помпи нямат дефекти в изработката и материалите при нормална употреба и обслужване за период от пет (5) години от първоначалната дата на закупуване от собственика / крайния потребител, изпълнителя или строителя от оторизиран дилър ,


MESA гарантира, че вентилаторите нямат дефекти в изработката и материалите при нормална употреба и обслужване за период от пет (5) години от началната дата на закупуване от собственика / крайния потребител, изпълнителя или строителя от оторизиран дилър.


MESA гарантира, че системата за дъжд и въздух няма да има дефекти в изработката и материалите при нормална употреба и обслужване за период от две (2) години от началната дата на закупуване от собственика / крайния потребител, изпълнителя или строителя от оторизиран дилър ,


MESA гарантира, че душките нямат дефекти в изработката и материалите при нормална употреба и сервиз за период от десет (10) години * от началната дата на закупуване от собственика / крайния потребител, изпълнителя или строителя от оторизиран дилър. Материалите за уплътняване на душове и уплътненията не са обхванати от тази гаранция.


MESA гарантира, че системите за пара нямат дефекти в изработката и материалите при нормална употреба и сервиз за период от пет (5) години, а пара дюзите за период от две (2) години от началната дата на закупуване от собственика / крайния потребител, изпълнител или строител от оторизиран дилър.


Всеки продукт, съобщен на оторизирания дилър или на MESA като дефектен в рамките на гаранционния срок, ще бъде поправен или заменен (с продукт с еднаква стойност) по избор на MESA. Разходите за товари, свързани с доставката на заместващ продукт / части, могат да се начисляват на клиента. В никакъв случай MESA не носи отговорност за разходите за ремонт или замяна на инсталационни материали, включително, но не само, плочки, мрамор и т.н. Тази гаранция обхваща първоначалния собственик / краен потребител и не може да се прехвърля на следващ собственик ,


Нито дистрибуторът, упълномощеният дилър на MESA, нито друго лице са упълномощени да извършват каквото и да било потвърждение, представителство или гаранция, различни от тези, съдържащи се в тази гаранция, няма да бъдат изпълними срещу MESA или друго лице.


MESA си запазва правото да променя тази гаранция по всяко време, като се разбира, че такава модификация няма да промени гаранционните условия, приложими към момента на продажбата на въпросните продукти.


Гаранционно обслужване

За да получите услугата, предоставена по тази гаранция, по време на редовните работни часове, свържете се с дилъра или дистрибутора, който е продал устройството, или се свържете директно с MESA. MESA ще предостави гаранционното обслужване, описано по-горе, когато са изпълнени следните условия:

(1) неизправността е от вида или вида, обхванати от гаранцията;

(2) потребителят е информирал упълномощен представител на отдел MESA Agent или гаранционен сервиз за характера на проблема по време на гаранционния период;

(3) на упоменатото по-горе е предоставено убедително доказателство (напр. Сериен номер или доказателство за покупка) на потребителя, доказващо, че неизправността е настъпила или е открита в рамките на гаранционния срок; и

(4) упълномощено лице от независима служба или представител на компанията е било разрешено да инспектира продукта по време на редовните работни часове в разумен срок, след като потребителят е докладвал за проблема.


Гаранционното задължение на MESA се освобождава при търг за подмяна или ремонт. Отказът на купувача да приеме офертата прекратява гаранционното задължение на MESA. Всеки продукт, подменен или ремонтиран по време на гаранционния период, ще бъде покрит през остатъка от първоначалната гаранция.