риба и условия

Правила и условия


1.Обща

1.1 MESA Bath Inc. ("MESA" или "our") поддържа уебсайта www, mesashower.com и всички свързани уебсайтове, включително www.zjmesa.com, за развлечение, информация, образование и комуникация на потребителите на уеб сайтове (" вие "или" вашето ").

1.2 Достъпът и използването на уеб сайтовете и съобщенията, информацията, данните, текста, графиките, изображенията, снимките, илюстрациите, софтуера или друго съдържание, достъпно чрез уеб сайтовете (общо "Съдържание"), са предмет на настоящите Общи условия "Общи условия") и всички приложими закони. С достъпа до и сърфирането в уеб сайтовете приемате без ограничения или квалификация Общите условия. Ако не сте съгласни да спазвате Общите условия, няма да използвате Уебсайтовете или да получите достъп до Съдържанието.

1.3 Ако имате въпроси относно някой от настоящите Общи условия, моля, изпратете молба за уточняване на MESA, като използвате предоставения формуляр за поддръжка.


2.ДИСКУСИИ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
2.1 Докато MESA се стреми да включва актуална и точна информация на уеб сайтовете, Уебсайтовете и Съдържанието са предоставени "КАКТО Е" и на разположение, както и всеки достъп, използване, промяна или разчитане на уеб сайтове и Съдържанието е на ваш личен риск. MESA и нейните партньори, лицензодатели, агенти, доставчици на съдържание, доставчици на услуги, служители, офицери, директори или представители ("представители на MESA") по никакъв начин не гарантират точността на такава информация, нито представителите на MESA или MESA поемат отговорност или отговорност всякакви грешки или пропуски, съдържащи се в уебсайтовете, тъй като представителите на MESA и MESA не могат и не гарантират и не правят каквито и да било изявления, гаранции, заверки и условия, изрично или подразбиращи се, по силата на закон или по друг начин, отнасящи се до уебсайтовете или съдържанието, включително: (i) всякакви подразбиращи се гаранции и условия за продаваемост, търговско качество или годност за определена цел или ненарушение или каквито и да е имплицирани представителства или гаранции, произтичащи от изпълнението, търговията или използването на търговията; (ii) че Уебсайтовете или Съдържанието ще отговарят на вашите изисквания (или на организацията или фирмата Ви) или ще бъдат съвместими с Вашата или Вашата организация или Компания) компютър или свързано с него оборудване, фотографско оборудване или софтуер; (iii) че уеб сайтовете или съдържанието са точни, валидни, надеждни, автентични, актуални или пълни; (iv) че уеб сайтовете ще продължат да работят, да работят без прекъсвания или без грешки; или (v) че разглеждането на материали, показвани на уеб сайтовете, няма да наруши правата на трети страни, които не са собственост на MESA.

2.2 Освен това представителите на MESA и MESA не представят или представят гаранция, че уеб сайтовете или съдържанието са подходящи или достъпни за използване на всяко място. Достъпът до уебсайтовете или съдържанието от места, където съдържанието им е незаконно, е забранено. Тези, които изберат да получат достъп до уебсайтовете или съдържанието от други местоположения, различни от Канада, правят това по собствена инициатива и отговарят за спазването на местните закони.

2.3 Вие сте единствено отговорни и отговорни за всички искове и искания, направени от всяко друго лице, произтичащо от, във връзка с или свързани с вашето използване на Уебсайтовете, Потребителските промени (както са дефинирани по-долу в Раздел 6.1) или Съдържание; нарушаването на Общите условия; нарушаването или нарушаването на правата на другите; или вашето нарушение на приложимото гражданско или наказателно право. Представителите на MESA и MESA се отказват от всякаква отговорност и отговорност по всички такива въпроси.

2.4 Вие се съгласявате, че вие сте изцяло отговорни за действията и комуникациите, предприети или предадени в хода на използването на Уебсайтовете, Потребителските модификации и съдържание и че ще спазвате всички приложими закони или приложими към Вашата употреба или дейности по уеб сайтовете или по отношение на съдържанието или потребителските модификации. MESA може да разследва събития, които могат да включват нарушения на тези закони и могат да включват и да си сътрудничат с правоприлагащите органи при съдебно преследване на потребители, които са замесени в такива нарушения. MESA си запазва правото по всяко време да разкрива всяка информация (включително личната ви информация) относно използването на уебсайтовете или съдържанието (включително всички възприети нарушения на приложимото право) във всеки случай, както е разрешено или изисквано от приложимото законодателство, включително необходими за удовлетворяване на всяка заявка, разрешена от приложимото законодателство.

2.5 Преглеждането на уеб сайтовете се извършва на ваш собствен риск. Нито MESA, нито друга страна (включително представители на MESA), участващи в създаването, производството или доставката на уеб сайтовете, носят отговорност за каквито и да е загуби или щети (включително преки, случайни, последващи, косвени, примерни, специални или наказателни щети) от или във връзка с достъпа до или използването на или неудобство, забавяне на достъпа или използването на уебсайта, съдържанието, потребителските промени, всяко съдържание на всеки свързан уебсайт или неуспех на такива сайтове (включително щети, претърпени в резултат на пропуски или неточности в такива уеб сайтове или съдържание или предаване на поверителна или чувствителна информация към или от такива сайтове), дори ако представителите на MESA или MESA са били уведомени за възможността за такива щети или загуби или ако такива щетите и загубите са предвидими.

2.6 Освен това представителите на MESA и MESA не поемат никаква отговорност и не носят отговорност за каквито и да е повреди или вируси или друг злонамерен или разрушителен код, който може да зарази вашето (или организационната или фирмената) компютърна техника или друга собственост върху отразявате достъпа до, ползването, изтеглянето или сърфирането в уеб сайтовете, съдържанието или потребителските модификации. Вашите са отговорни за въвеждането на достатъчно процедури и контролни пунктове, за да удовлетворят вашите конкретни изисквания за предотвратяване на такъв заразен или разрушителен код и за точността на въвеждането и извеждането на данни, както и за поддържането на средства, външни за уеб сайтовете, за реконструкция на загубени данни ,


2.7 В максимална степен, разрешена от закона, MESA не поема никаква отговорност по отношение на упълномощени от трета страна инсталатори на продуктите на MESA. MESA предприема разумни стъпки, за да обучи такива оторизирани трета страна инсталатори, но действията, пропуските, грешките и небрежността са извън контрола на MESA и са единствената и изключителна отговорност на съответния оторизиран трета страна. MESA не одобрява, не гарантира или не носи отговорност за работата на някой от оторизираните трети страни доставчици на услуги или техните агенти ". Всяко ангажиране от страна на упълномощено от вас инсталиращо трето лице за работа ще бъде единствено между вас и тази трета страна и в никакъв случай MESA не е страна или е отговорна по подобен ангажимент за извършената работа. Всяка гаранция от страна на монтажника на оторизираната трета страна може да варира. MESA не носи отговорност за гаранции, които се отстраняват от монтажници на трети страни, а само със собствена гаранция като производител на продуктите си.


2.8 Изброяването на инсталирани трета страна е предоставено само за ваше удобство и включването на инсталатора на трета страна в този списък не представлява препоръка на MESA. Всеки монтажник на трета страна е независим бизнес проблем и трябва да проведете всякакви проучвания или разследвания, които считате за подходящи, преди да сключите договор с един или повече от тези инсталатори от трети страни.


3. ПРОМЯНА НА УЕБСАЙТОВЕТЕ

3.1 MESA може по всяко време да преразгледа настоящите Общи условия. Вие сте обвързани от такива ревизии и поради това трябва периодично да посещавате тази страница, за да прегледате тогавашните Общи условия. Моля, проверявайте тези Общи условия всеки път, когато посещавате уеб сайтовете, тъй като тогавашната версия на настоящите Общи условия ще се прилага за това посещение. Ако някое условие, условие или каквато и да е промяна в Общите условия не е приемливо за Вас, трябва незабавно да преустановите използването на Уебсайтовете. Постоянното използване на уеб сайтовете след публикуването на такива промени ще представлява приемане на тези промени. Условията и Условията важат изключително за използването на уебсайтовете Ви и не променят условията или условията на друго споразумение, което може да имате с MESA.

3.2 MESA може по всяко време без предизвестие или отговорност и по каквато и да било причина да прекрати, промени, прекрати или прекрати всеки аспект на уеб сайтовете. MESA си запазва правото по свое усмотрение да коригира грешките или пропуските в която и да е част от уебсайтовете по всяко време без предизвестие, но потвърждава, че няма задължение да прави това. MESA и нейните доставчици на услуги също ще имат правото да прекратят използването на уебсайтовете, както е посочено по-долу под заглавието "Прекратяване на използването"


4.COMMUNICATIONS
4.1. При спазване на приложимото право (и, в случай на лична информация, изискванията на Декларацията за поверителност (както е определено по-долу в раздел 10.1), всякакви съобщения, изпратени от или до вас чрез уеб сайтове или MESA, независимо дали са получени от MESA или по друг начин , са на неповерителна основа и MESA е свободна да използва и разкрива съдържанието на всяка такава комуникация, включително идеите, изобретенията, концепциите или ноу-хауто, разкрити в нея, за всякакви цели, включително разработване, производство и / или маркетинг стоки и услуги, Вие се съгласявате да не упражнявате какъвто и да е вид собственост върху такива съобщения (включително авторско право, търговска марка, патент, нелоялна конкуренция, морални права или подразбиращ се договор) и с това се отказвате от такива морални права в полза на MESA as както и правото да получават финансови или други възнаграждения във връзка с такова съобщение.

4.2 В допълнение към това, MESA не приема или разглежда нежелани идеи, предложения или други материали във формат ("Непоискани идеи"), включително нежелани идеи за нови рекламни кампании, нови промоции, нови или подобрени продукти или технологии, процеси, материали, маркетингови планове или нови имена на продукти. Освен ако не е посочено друго в писмена форма от MESA, моля, не изпращайте нежелани идеи, включително оригинални творчески произведения, предложения или други произведения. Целта е да се избегнат евентуални недоразумения или спорове, когато продуктите на MESA или маркетинговите стратегии могат да изглеждат подобни на идеите, представени на MESA. Ако въпреки нашата молба, че не ни изпратите Вашите Нежелани Идеи, Вие все още изпращате такива Нежелани Идеи, след което, независимо от съдържанието на вашите съобщения до MESA, вие се съгласявате, че:
Вие прехвърляте, прехвърляте и предавате на MESA цялото световно право, заглавие и интерес към Нежеланите Идеи, свободни и без никакви тежести, включително по отношение на всички права върху интелектуална собственост, без да им се предоставя обезщетение, независимо от каквато и да е отговорност, и безплатно от всяко задължение за доверие или други задължения от страна на MESA или неговите наследници или възложители; и
Вие декларирате и гарантирате, че Вие ще се откажете от всички морални права (включително правото да бъдете асоциирани с Непоисканите Идеи) в Нежеланите Идеи при тяхното представяне на уеб сайтове или на MESA.

4.3 Цялата информация, която предоставяте чрез Уебсайтовете или във връзка с изпратените материали, трябва да е вярна, точна, актуална и пълна и, когато е приложимо, трябва да бъде актуализирана от Вас незабавно при настъпване на всяка промяна в тази информация.

4.4 MESA и доставчиците на услуги ще разчитат на информацията, която предоставяте. Вие ще бъдете отговорни за всякакви загуби, щети или допълнителни разходи, които Вие, MESA или неговите доставчици на услуги или други лица може да възникнат в резултат на подаването на фалшива, невярна или непълна информация или невъзможността да актуализирате информацията, която сте изпратете чрез уеб сайтовете.


5. ПУБЛИЧНИ ИЗПОЛЗВАНИЯ
5.1 Ви е предоставен неизключителен, непрехвърляем лиценз, който не подлежи на подновяване, може да бъде отнет, изтеглете, показвате на неговия компютър, отпечатвате и използвате съдържанието само за информационни цели и единствено за: а) ваша лична употреба; или б) вътрешната Ви употреба на организацията или фирмата Ви. Освен в случаите, предвидени тук, не е разрешена друга употреба.

5.2 Всички права, които не са изрично предоставени от Общите условия, са запазени за MESA.


6. ОГРАНИЧЕНИ ИЗПОЛЗВАНИЯ
6.1 Вие няма да променяте Съдържанието от формуляра, представен на Уебсайтовете, без да потвърдите източника на така промененото Съдържание ("Потребителските Модификации"). Всички промени на Потребителя се извършват единствено до степента, необходима за адаптиране на Съдържанието към собствената ви лична употреба на вътрешната Ви употреба на организацията ви или на компанията, предмет на раздел 5.1 по-горе. Всяка промяна на потребител не може да променя, редактира или изтрива каквито и да е авторски права, търговска марка, търговско наименование, марка на услугата или всяка друга собствена бележка или легенда, които се съдържат в някое от съдържанието.

6.2 Вие не можете:
включва всяко съдържание в или с какъвто и да е продукт или услуга, които вие или вашата организация или фирма създавате или разпространявате, освен ако MESA не се съгласи писмено;
копирайте всяко Съдържание на собствена или друга уеб страница, освен ако MESA не се съгласи писмено;
Използвайте уебсайтовете по какъвто и да е начин, който може да повреди, да забрани, да претовари, да повреди, да пречи на сигурността, да повлияе отрицателно върху функционирането или по друг начин да злоупотреби със системните ресурси, профилите, сървърите, мрежите, свързаните или свързани сайтове (включително качване, публикуване или по друг начин предаване на уебсайтовете на компютърни вируси, троянски коне, червеи или други файлове или компютърни програми, които са потенциално вредни, разрушителни или разрушителни или които могат да наложат неразумно или несъразмерно голямо натоварване върху уебсайтовете Инфраструктурата на уеб сайтове или използването на роботи, паяци или други автоматични програми или устройства или ръчен процес за наблюдение, копиране, обобщаване или по друг начин извличане на информация от уебсайтовете или от съдържанието изцяло или отчасти);
използвайте уебсайтовете, съдържанието или потребителските модификации по начин, който нарушава законните права на което и да е друго лице (включително права на личен живот и права на личността, авторски права, морални права и други права върху интелектуална собственост), което е незаконно, което нарушава всяко право на MESA, нейните партньори, лицензодатели, доставчици на съдържание, доставчици на услуги или изпълнители, забранени в Общите условия (включително чрез достъп до уеб сайтовете от всяко място, където такъв достъп може да бъде незаконно или забранено), което е неетично, неприлично, обидно , клеветнически, деликатни, измамни, измамни, вредни, злоумишлени, заплашителни, вулгарни, нецензурни, порнографски, нецензурни, сексуални, сексистки, расистки, омразни, обидни, тормозещи, инвазивни за личните права на другите. материали, които изобразяват, насърчават, посочват, защитават или са склонни да подбуждат такова поведение), което иначе е неприемливо или което не зачита законните права и интереси на другите ;
да използват уебсайтовете, съдържанието или потребителските модификации при всякакви съвпадащи данни или извличане на данни, включително събирането или използването на информация за други потребители (включително имейл адресите им) без тяхното съгласие;
да публикувате или изпращате на уебсайтовете материали, които биха нарушили някое от ограниченията, посочени в Общите условия;
освен ако MESA не се съгласи писмено, използва уебсайтовете за търговски цели или дейности, с изключение на сключването на търговски сделки с MESA, включително: i) продажба или предлагане за продажба на стоки или услуги; (ii) привличане на рекламодатели или спонсори; (iii) провеждане на състезания, игри или хазартни игри или предлагане на награди, награди или други стимули на всяко лице; (iv) изобразяване на рекламни или спонсорски банери, включително и тези, генерирани от услуги за обмен на банери или връзки; (v) привличане на дарения; или (vi) използване на неразрешена или нежелана нежелана поща, спам, верижни писма, пирамидални схеми или друга форма на привличане; или
Използвайте уебсайтовете по какъвто и да е начин, който може: (i) да навредите, заплашите, тормозите, злоупотребявате или сплашвате друго лице по какъвто и да било начин или да включвате материали, които изобразяват, насърчават, насърчават, други незаконни дейности, насилие, омраза, жестокост или дискриминация срещу каквито и да било физически лица или групи, по каквато и да е причина, или всяко действие на жестокост спрямо животни; (ii) разрежда или амортизира името и репутацията на MESA, марките (както са дефинирани тук), партньорите, лицензодателите, доставчиците на съдържание, доставчиците на услуги или техните изпълнители, според случая; (iii) да се намесва в употребата и ползването на уебсайтовете или на Интернет като цяло от други лица; (iv) да доведе до заобикаляне или нарушаване на всякакви удостоверения за потребител, парола, сигурност или мерки за контрол относно уеб сайтовете или друг интернет ресурс или компютърна система; (v) укрива или представя неправилно автора или произхода на някакви послания или съобщения, или които се представят за лице, или които фалшифицират или погрешно представят принадлежност към което и да е друго лице, включително всеки представител на MESA; или (vi) да разкрива изображения на всяко лице или лична информация за всяко лице (като имена, телефонни номера, адреси за електронна поща, пощенски адреси, социално осигуряване или друг охранителен номер) без разрешението на това лице.

6.3 С изключение на предвиденото тук, никое от Съдържанието не може да бъде копирано, препродавано, възпроизвеждано, разпространявано, публикувано, изтеглено, показвано, публикувано или предавано под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, включително електронно, механично, фотокопирано, предварително писмено разрешение от MESA или собственика на правата върху интелектуалната собственост.

6.4 Не можете, без писменото разрешение на MESA, да "огледате" всяко Съдържание на всеки друг сървър.


7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА
7.1 Вие се съгласявате, че цялото съдържание е защитено с авторско право (регистрирано или произтичащо от обичайното право или съгласно приложимото гражданско право) и притежавано или контролирано от MESA. Трябва да потвърдите източника на всяко използвано от Вас Съдържание в съответствие с Общите условия.

7.2 Авторските права и подробностите за разрешението са достъпни при поискване или както е посочено на уебсайтовете. Всяко неупълномощено копиране, преразпределение, възпроизвеждане или промяна на уебсайтовете или съдържанието от което и да е лице може да бъде нарушение на законите за търговската марка и / или за авторското право и би могло да подведе такова лице на правни действия. Вие се съгласявате да спазвате всички закони за авторското право по света по отношение на използването на уебсайтовете и съдържанието и да предотвратите неразрешено копиране на съдържанието.

7.3 Някои имена, думи, заглавия, фрази, лога, икони, графики или дизайни на уеб сайтовете представляват търговски марки, търговски имена, търговски дрехи и / или свързани продукти и услуги на MESA, нейните партньори, доставчик на услуги или изпълнител на MESA или друга трета страна (колективно "Марки") и може да бъде защитена в Канада или другаде и тяхното показване на уебсайтовете не предава или създава лицензи или други права в марките. Всяко използване на която и да е от марките, изцяло или отчасти, достъпно чрез уеб сайтовете без предварително писмено разрешение на MESA или на трета страна, е строго забранено.

7.4 MESA зачита правата на интелектуална собственост на другите. Ако смятате, че вашата работа е копирана и се появява на уебсайтовете по начин, който представлява нарушение на вашите права върху интелектуална собственост, моля, уведомете ни, като използвате предоставения формуляр за поддръжка. MESA си запазва правото да премахва съдържание, което нарушава правата на интелектуална собственост на трети лица, и да прекрати използването на уеб сайтовете, както е посочено по-долу под заглавието "Прекратяване на употребата".


8. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
8.1 Вие ще обезщетите и ще държите MESA или MESA представители ("обезщетените страни") безвредни от и против всякакви искове, подадени от трети страни, произтичащи от вашето използване на информацията, достъпна от уеб сайтовете, и всяко нарушение на Общите условия от вас , включително всякакво използване на съдържанието или потребителските промени, различни от изрично упълномощените в Общите условия. Вие се съгласявате, че обезщетените страни няма да носят отговорност във връзка с такова нарушение или неразрешено използване или промяна и се съгласяват да обезщетят всякакви загуби, щети, присъди, разходи, разходи и адвокатски хонорари на обезщетените страни във връзка с това.


9. Свързани уеб сайтове и рамкиране
9.1 Някои връзки на уеб сайтовете могат да ви отведат до други уебсайтове. MESA предоставя тези връзки само за удобство. MESA не носи отговорност за съдържанието на такива свързани страници. MESA не дава никаква представа или гаранция, отнасящи се до и не одобрява, свързани с тях уебсайтове, информацията, която се появява върху тях или някой от описаните продукти или услуги. Ако оставяте уебсайтовете чрез връзка, съдържаща се тук, и разглеждате съдържание, което не е предоставено от или от името на MESA, Вие правите това на свой собствен риск и е Ваша отговорност да предприемете всички защитни мерки, за да се предпазите от вируси и други разрушителни елементи ,

9.2 Вие имате ограничено, не-изключително право да създавате хипервръзка към уеб сайтовете. Вие се съгласявате, че ако свържете други уебсайтове към уеб сайтовете, тези други уебсайтове не трябва (а) да създават рамки около която и да е част от уеб сайтовете или да използват други техники, които променят визуалната презентация на уеб сайтовете; (б) означава, че MESA одобрява вас или друго лице (включително вашата организация или компания) или Вие или продуктите или услугите на друго лице; в) без предварителното писмено съгласие на MESA, предполагат принадлежност между вас или всяко друго лице или продуктите или услугите на вас или на друго лице и MESA; (г) погрешно представяте връзката между вас или което и да е друго лице с MESA или представяте фалшива, заблуждаваща, деликатна, клеветническа или по друг начин вредна информация или впечатления за MESA или някой от нейните продукти или услуги; или д) съдържат материали, които могат да бъдат тълкувани като неприятни, вредни, обидни или неточни, или по друг начин нарушават Общите условия (включително раздел 6 ("Ограничено използване")).


10. ЗАЩИТА
10.1 MESA зачита правото ви на личен живот. Цялата информация, която MESA може да събира чрез уебсайтовете за вас по време на посещението ви в уеб сайтовете, е предмет на Декларацията за поверителност на MESA, която е включена чрез позоваване в Общите условия ("Декларацията за поверителност").


11. ЮРИСДИКЦИЯ
11.1 Уебсайтовете се хостват на сървъри, пребиваващи в провинция Квебек, Канада, а уеб сайтовете се контролират от MESA от провинция Квебек, Канада. С достъпа до уеб сайтовете Вие се съгласявате, че това споразумение се учредява в провинция Квебек, Канада и че всички въпроси, свързани с него, се уреждат от законите на провинция Квебек и законите на Канада, без да се взема предвид конфликт на закони техните принципи.

11.2 Всеки спор между MESA и вас или всяко друго лице, произтичащо от във връзка с или свързани с уебсайтовете, съдържанието, условията, всяка транзакция чрез уеб сайтове или свързаните с тях въпроси трябва да бъде решен пред съдилищата на провинция Квебек , Канада, седалище в град Монреал ("Съдилищата"), и вие безвъзмездно подавате и уважавате изключителната юрисдикция на тези съдилища по отношение на такъв спор.


12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО
12.1 Ако нарушите някоя от клаузите на Общите условия, тогава вече няма да използвате Уебсайтовете или приложимото Съдържание, което се предоставя чрез уеб сайтовете. MESA по свое усмотрение определя дали са нарушени Общите условия.

12.2 MESA или доставчиците на услуги могат по всяко време и по каквато и да е причина, със или без причина и по свое усмотрение, да: i) суспендират или прекратяват (изцяло или частично) вашето разрешение за използване на уеб сайтовете; (ii) спиране, прекратяване, премахване или окончателно изтриване и унищожаване, както е приложимо, на който и да е ваш: (A) URL адрес, IP адрес или име на домейн; или (Б) всеки материал, който Вие или други може да сте публикували или изпратили на някоя или всички уеб сайтове; (iii) да ограничи достъпа до материали, публикувани или предоставени на уеб сайтовете; и (iv) забрана за бъдеща употреба на уеб сайтовете; всички без предварително уведомление или отговорност за вас или за друго лице и вие се съгласявате да спазвате всички тези мерки.


13. ДРУГО
13.1 Ако по някаква причина компетентна юрисдикция установи, че дадена разпоредба от Общите условия или част от нея са незаконни, невалидни или по някаква причина неприложими, тогава тази разпоредба се изпълнява в максимално допустима степен, за да се постигне намерението от Общите условия, а останалата част от Общите условия продължава да има пълна сила и действие. Неуспехът на MESA да настоява или да налага стриктно изпълнение на която и да е разпоредба на Общите условия или на каквото и да е право не може да се тълкува като отказ от подобна разпоредба или право. Вие и MESA сте независими контрагенти и никакви агенции, партньорства, съвместни предприятия, заетост или франчайзингови взаимоотношения не са предназначени или създадени от Условията и Условията или използването на Уебсайтовете или Съдържанието от Вас.

13.2 Общите условия (включително Декларацията за поверителност) представляват пълното споразумение между MESA и вас по отношение на предмета на настоящото споразумение и отменят всички писмени, писмени или писмени съобщения, споразумения или споразумения между MESA или нейните партньори и вие към този предмет. В случай на конфликт между Декларацията за поверителност и Общите условия, Правилата за поверителност, според случая, се уреждат.

13.3 Разпоредбите на Общите условия осигуряват и са задължителни за MESA и всички доставчици на услуги, както е приложимо, и техните съответни наследници и възложители, както и вие и вашите наследници, изпълнители, администратори, наследници и лични представители. Не можете да възлагате Общите условия или вашите права и задължения съгласно Общите условия без изричното писмено съгласие на MESA, което може да бъде задържано по усмотрение на MESA. MESA и нейните доставчици на услуги могат да възложат тези условия и съответните им права и задължения съгласно настоящите Общи условия без вашето съгласие.